top of page

เงื่อนไขการขาย  

1. คำจำกัดความ

     “แคตตาล็อก”        คือ              เอกสารหรือแบบฟอร์มอาจเป็นกระดาษหรือข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้า

     “ใบเสนอราคา”      คือ              เอกสารหรือแบบฟอร์มอาจเป็นกระดาษหรือข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่แจ้งรายละเอียดสินค้าและราคาและเงื่อนไขต่างๆ

     “บริษัท”                 หมายถึง     บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด

     “ผู้จำหน่าย”           หมายถึง     โรงงานผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท  หรือผู้จำหน่ายที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

     “สัญญา”                หมายถึง      สัญญาใดๆ ที่ทำเพื่อการซื้อหรือขายสินค้าระหว่างบริษัท กับ ลูกค้า

     “ลูกค้า”                  หมายถึง      นิติบุคคล หรือ บุคคลที่สั่งซื้อจากบริษัท

     “สินค้า”                  หมายถึง      สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

     “บริการ”                 หมายถึง      บริการจัดส่งสินค้าหรือการให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า

     “หนังสือ”               หมายรวมถึง   การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง 

2. เงื่อนไขของการขาย

     หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ได้จากลูกค้าและถูกยอมรับโดยบริษัทว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการขายที่ได้เสนอและตกลงกันไว้   ซึ่งไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆหากมีกรณีนอกเหนือจากที่ได้ตกลง หรือโดยการอ้างถึงโดยลูกค้าระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองใดๆ

บริษัทนั้นยอมรับใบสั่งซื้อที่เป็นเอกสารตัวจริง หรือโดยเอกสารที่ส่งผ่านโทรสาร หรือการสั่งทางโทรศัพท์  หรือทางอีเมล์ (E-mail)

3. ราคา

     หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุในแคตตาล็อกหรือใบเสนอราคา พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นใด ๆที่ระบุในแคตตาล็อกหรือใบเสนอราคา หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ  โดยลูกค้าต้องทำการติดต่อขอใบเสนอราคาเงินบาทอย่างเป็นทางการทุกครั้งเมื่อต้องการสั่งซื้อ  ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับจากผู้จำหน่ายของบริษัท    ราคาที่ระบุนั้นสามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น

4. การชำระเงิน

     หมายถึง ข้อตกลงด้านการชำระเงินที่ระบุเป็นจำนวนวันนับจากวันที่ได้ระบุในใบกำกับภาษี  (Tax Invoice)  มิให้มีการหักลบหนี้หรือมีข้อปฏิเสธใด ๆ ก็ตาม  กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยปราศจากเหตุผล อันควร  บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะ

                4.1  ยกเลิกการสั่งซื้อนั้น หรือ หยุดการจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือ

                4.2  ขอให้มีการชำระเงินตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

                4.3  คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน กรณีที่มีจ่ายเงินล่าช้า

5. การเปิดวงเงินเครดิต

     หมายถึง ลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดวงเงินเครดิตที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลการอนุมัติของวงเงินและระยะเวลาเครดิตการชำระเงินนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น  กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติการเปิดวงเงินเครดิตด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยการชำระเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทกำหนดไว้ได้

6. ใบสั่งซื้อ

หมายถึงข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงกับลูกค้าพร้อมส่วนลด(ถ้ามี) รวมทั้ง เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งสินค้า เทอมการชำระเงิน อื่นๆ  ซึ่งอาจเป็นใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือ ใบเสนอราคาของบริษัทที่ลูกค้าลงนามมาในช่องสั่งซื้อ หรือ การสั่งซื้อผ่านอีเมล์ (e-mail) ซึ่งการสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยพนักงานที่มีอำนาจเท่านั้นจึงถือว่าสมบูรณ์

7. เงื่อนไขการส่งสินค้า

     บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทและจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุ บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม 

ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีราคารวมตั้งแต่  2,500 บาท ขึ้นไปนั้นจะไม่คิดค่าขนส่ง ส่วนใบสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 2,500 บาทจะมีคิดค่าขนส่งตามระยะทาง น้ำหนัก หรือขนาดของกล่อง และสงวนสิทธ์ที่มีการปรับเงื่อนไขต่างๆได้หากมีเหตุอันควร

     ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ให้การจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ประเมินไว้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่จะต้องชดใช้ให้แก่ลูกค้าสำหรับการไม่จัดส่งสินค้า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการจัดส่งหรือการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 แม้ว่าการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผู้ขนส่งของบริษัท โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาไม่ถือเป็นสาระสำคัญ การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ซึ่งบริษัทอาจใช้วิธีการจัดส่งใดๆ ที่มีอยู่ก็ได้

     บริษัทของสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือปฏิบัติตามสัญญาโดยแบ่งเป็นงวดๆ ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ต้องมีการจัดส่งตามกำหนดหรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขัดขวางหรือจำกัดไม่ให้บริษัทจัดส่งหรือปฏิบัติตนตามสัญญาภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงวดๆ แต่ประการใด ทั้งนี้ การจัดส่งตามกำหนดการมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 3 เดือนเท่านั้นนับแต่วันที่มีคำสั่งซื้อ

8. การตรวจสอบ ข้อบกพร่องและไม่ได้จัดส่ง

     หมายถึง ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทโดยทันที และแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น

กรณีสินค้าไม่ได้จัดส่งหรือสินค้ามีข้อบกพร่องทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ในตัวสินค้า จึงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่ก่อนใช้งานสินค้านั้น

     จำนวนสินค้าที่ได้รับการจัดส่งที่บริษัทบันทึกไว้ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าจากสถานประกอบธุรกิจของบริษัทให้ถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติถึงจำนวนสินค้าที่ลูกค้าได้รับในการจัดส่ง เว้นเสียแต่ลูกค้ามีหลักฐานอันชัดแจ้งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นประการอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในการไม่จัดส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตนตามสัญญาในการให้บริการ ตราบใดที่ไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ควรมีการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการในสภาพการณ์อันเป็นปกติ

     ความรับผิดใดๆ ของบริษัทสำหรับการไม่จัดส่งหรือการไม่ปฏิบัติตนตามสัญญาหรือสำหรับสินค้าที่แจ้งว่าชำรุด ณ เวลาที่จัดส่งหรือการบริการที่แจ้งว่าบกพร่องภายหลังการให้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อ 7 จะจำกัดอยู่เพียงการหาสินค้ามาทดแทน การให้บริการใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือการชดใช้ราคาที่ชำระไปเพื่อสินค้าและบริการนั้นคืนให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาตามสมควร

9. รายละเอียด

     หมายถึง ลักษณะเฉพาะ รูปวาด  น้ำหนักสินค้า ความกว้าง  ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อค หรือ website ที่อ้างอิง คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด หากรายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก

 

     บริษัทจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างถูกต้อง แต่จะไม่เป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในสัญญาหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือภายใต้ข้อบังคับหรือข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ (ประกอบด้วยข้อความที่ยินยอมในทางกฎหมายหรือข้อบังคับ) หรือถ้าเกิดจากการละเลยของทางบริษัท   บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือกระทำตามกฎหมาย

10. ความเป็นเจ้าของ

     หมายถึงสินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์

     กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การเปลี่ยนแปลง  การยกเลิกสัญญา

      11.1 กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา หรือขอยกเลิกสัญญานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และการขอเปลี่ยนแปลง หรือการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น

      11.2 บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่เป็นสินค้าไม่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกของผู้จำหน่าย สินค้าที่บริษัทไม่มีในสต๊อค สินค้าที่จัดหามาจากเมืองนวร์ก สินค้าที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สินค้าที่มีสสารอันตรายเป็นส่วนประกอบและ/หรือสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค

     11.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้าแจ้งราคาหรืออ้างอิงราคาสินค้าและบริการในคำสั่งซื้อสินค้าของตนอย่างไม่ถูกต้อง

 

12. การส่งคืนสินค้า

       กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้านั้น บริษัทจะแจ้งกลับการร้องขอจากลูกค้าหลังจากส่งเรื่องเพื่อพิจารณาตามกระบวนการแล้ว และการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นการส่งผิดพลาดของบริษัทเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

     12.1 ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทางบริษัทก่อนจัดส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท

     12.2 ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าที่ได้รับความยินยอมให้คืนแล้ว ภายใน 14 วันนับจากวันส่งสินค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้า

     12.3 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้า/รับคืนสินค้า เพิ่มอีกร้อยละ 30 จากจำนวนเงินที่ปรากฏในใบส่งของ 

     12.4 สินค้าที่ส่งคืนมา จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ปกติ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีการขีดเขียนใดๆ บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่มีการเย็บลวด ไม่ฉีกขาด

     12.5 รายละเอียดการรับคืนข้างต้นนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นดีวีดี หนังสือ ซอฟท์แวร์ สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา สินค้าที่จัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ และสินค้าที่ได้ระบุแจ้งไว้ตั้งแต่วันที่เสนอราคาว่าเป็นสินค้าที่คืนไม่ได้ (NCNR)

     12.6 กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งบริษัท และไม่ได้รับความยินยอมก่อนส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ส่งคืนสินค้ากลับลูกค้า รวมถึงคิดดอกเบี้ยตามข้อ 4. สำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

 13. การรับประกันสินค้า

     บริษัทฯ  ขอยึดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในเงื่อนไขเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิตสินค้ารายการนั้นๆ  ความเสียหายใดๆของสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้านั้น หรือแล้วแต่การตกลงกรณีพิเศษ โดยจำต้องอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน รายละเอียดดังนี้

     13.1 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความบกพร่องเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การไม่ใช้งานตามข้อแนะนำ ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือการที่ลูกค้าดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือ

ซ่อมแซมสินค้ารายการนั้นๆ โดยมิได้รับเอกสารแสดงความเห็นชอบและการยินยอมจากทางบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่ความเสียหายนั้นๆเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการใช้งานอย่างถูกวิธีและครบถ้วน

     13.2 หากปัญหาของสินค้าเกิดจากวัตถุดิบบกพร่อง หรือเกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานคน หรือเกิดจากการออกแบบ รายการสินค้านั้นๆจะได้รับการซ่อมแซม หรือการทดแทนจากทางบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯในแต่ละกรณี

     13.3 ในกรณีของความสูญเสียใดๆของลูกค้าซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายของสินค้าชิ้นนั้นๆ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะรับประกันแต่เพียงสินค้าจากทางบริษัทฯเท่านั้น  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทุกกรณีที่เกิดขึ้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่ส่งคืนสินค้าไปยังต่างจังหวัด หรือต่างประเทศด้วย

     13.4 การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงความพึงพอใจส่วนตัวในคุณภาพของสินค้า ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ความพึงพอใจในคุณสมบัติของสินค้า และการอ้างอิงจากรูปภาพที่แสดงในแคตตาล็อก และหรือสื่อต่างๆ ในการโฆษณา

     13.5 สินค้าที่จะได้รับการประกันโดยการทดแทนหรือซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องยังคงนับระยะเวลาประกันของสินค้ารายการนั้นๆ  ต่อจากวันที่สั่งซื้อครั้งแรก  ไม่ได้มีการนับเริ่มต้นใหม่

     13.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้  และจะส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้ลูกค้า โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า

14. ความรับผิด

     บริษัทไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหาย ความสูญหาย รายจ่าย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลหรือการให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั้นจะเกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

     บริษัทไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของตนในเรื่องที่อาจขัดต่อกฎหมายหากบริษัทกระทำหรือพยายามกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ในเงื่อนไขการขายเหล่านี้ ไม่มีข้อความใดที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของบริษัทต่อการตายหรือการบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือการแถลงข้อความเท็จเพื่อฉ้อฉลของบริษัท นอกเหนือไปจากสิทธิ ที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนสินค้าหรือรับการบริการใหม่หรือรับเงินคืนสำหรับการชำระราคาใดๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในกฎหมาย บริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า (ไม่ว่าในทางสัญญา ทางละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) การกระทำผิดหน้าที่ การชดใช้คืนหรือโดยประการอื่นใด) สำหรับความเสียหาย ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง (ทั้งหมดนี้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจ การสูญเสียประโยชน์ในการใช้ ความเสียหายจากการที่ข้อมูลสูญหายและช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน การสูญเสียค่าความนิยม ธุรกิจหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียโอกาส การสูญเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญาและเรื่องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน) ทั้งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

      สินค้าและบริการทั้งปวง รวมถึงการผลิต การขาย ประสิทธิภาพ คุณลักษณะเฉพาะ (characteristics) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ของบริษัทหรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญาหรือจัดหาสินค้าและบริการ

     การที่บริษัทผิดเงื่อนไขแห่งสัญญาที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

     การใช้งาน การขายต่อหรือการจัดหามาทดแทนซึ่งสินค้าและการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าข้างต้นหรือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยสินค้าข้างต้น

     การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของบริษัท ณ สถานประกอบการของลูกค้า

     ข้อความใดๆ ที่บริษัทจัดทำและไม่ได้จัดทำขึ้นหรือข้อความที่จัดทำขึ้นในนามของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำใดๆ ที่บริษัทให้ไว้และไม่ได้ให้ไว้หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในนามของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ) หรือ เรื่องอื่นๆ ภายใต้สัญญา เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 14 เงื่อนไขเหล่านี้ได้กำหนดความรับผิดทั้งปวงของบริษัทที่มีต่อลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้แทนที่และเป็นข้อยกเว้น คำรับรอง เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีนัยยะตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ยกเว้นข้อกำหนดโดยนัยใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ความรับผิดทั้งปวงของบริษัทในทางสัญญา การละเมิด (รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อและการกระทำผิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือประการอื่นใด จะจำกัดอยู่เพียงการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือการให้บริการใหม่ในเรื่องของการบริการหรือบริษัทมีทางเลือกที่จะชดใช้เงินที่ชำระเป็นค่าสินค้าและบริการไป และโดยเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอยกเว้นได้ บรรดาเงื่อนไข คำรับประกันและข้อระบุโดยชัดแจ้ง (นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือที่ให้ไว้ตามเงื่อนไขเหล่านี้) และโดยปริยาย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณีหรือโดยประการอื่นใดที่น่าจะหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้านั้นสามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างและการซ่อมแซมอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวสูญหาย บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงอย่างชัดแจ้งเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้สำหรับการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว และบริษัทขอแนะนำว่าลูกค้าควรดำเนินการสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อนส่งคืนสินค้านั้นมายังบริษัทเพื่อซ่อมแซม

     พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนแต่ละคนของบริษัทอาจอาศัยและใช้บังคับตามข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นได้

15. บริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า

     ลูกค้าทราบว่าบริษัทให้บริการเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสภาพโดยทั่วไปแห่งเงื่อนไขข้อ 14 เกี่ยวกับบริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการระบุและ/หรือจัดหาสินค้าที่มีความเหมาะสม แต่บริษัทจะไม่ขอรับผิดในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง บริษัทจะไม่ขอรับผิดหากบริษัทไม่สามารถเสาะหาสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือที่มีความเหมาะสมหรือไม่สามารถให้บริการในลักษณะหรือภายในระยะเวลาที่คาดหวังได้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะพิจารณาว่าสินค้านั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้หรือไม่ โดยบริษัทจะไม่มีการให้คำยืนยันหรือคำรับรองใดๆ ในการนี้

16. ข้อมูลลูกค้า

     “ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า หรือความคิดเห็นของลูกค้า  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าซึ่งประกอบด้วย  วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน  ส่วนลดทางการค้า อื่นๆ

การปฏิบัติต่อข้อมูลลูกค้า อาจจะรวมถึง

     1) การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หรือ ตัวแทนของบริษัท

     2) การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บริษัทอื่น ๆ ในเครือซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งอาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิดเห็นของลูกค้า

กรณีลูกค้าไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูล  กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     สินค้าและบริการในแคตตาล็อกฉบับนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม รวมถึงสิทธิบัตร ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ (knowhow) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ฐานข้อมูล แผงวงจรและ/หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ เว้นแต่สิทธิในการใช้สินค้าและบริการ หรือสิทธิในการขายต่อสินค้าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอันเป็นปกติของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากมีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวไปในวรรคก่อน บริษัทและ/หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ลูกค้าจึงมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการที่จะต้องทราบถึงข้อกำหนดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมทั้งการชำระค่าสิทธิใดๆ อนึ่ง โปรแกรมที่กล่าวถึงอาจใช้งานได้กับสินค้าข้างต้นเท่านั้น บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแคตตาล็อกฉบับนี้และไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมดของแคตตาล็อกฉบับนี้หากไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

18. การส่งเสริมการขาย

     ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งวัสดุที่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นวัสดุมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ให้เงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับสินค้าและบริการทุกรายการที่มีการสั่งซื้ออันเนื่องมาจากวัสดุดังกล่าว

19. ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า

     ไม่มีข้อความใดในแคตตาล็อก หรือใบเสนอราคาที่จะถือได้ว่าเป็นคำรับรองถึงแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้ผลิตหรือการผลิตสินค้าหรือส่วนใดๆ ของสินค้าไม่ เว้นแต่มีหนังสือรับรองเป็นจากบริษัท ดังนั้น ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (หากสามารถทำได้) บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าในราคาทุน

20. การควบคุมการส่งออก (รวมถึงสินค้าจากสหรัฐอเมริกา)

     ลูกค้ามีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเองและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่บังคับใช้ในประเทศผู้จำหน่าย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกที่บังคับใช้ในประเทศปลายทางที่จะส่งสินค้าไปถึง

สินค้าบางรายการอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าบางรายหรือบางประเทศและขอสงวนสิทธิในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานปลายทางและประเทศปลายทางจากลูกค้าได้อย่างเต็มที่

อนึ่ง สินค้าบางรายการที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ สำหรับสินค้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อจำกัดและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่บังคับใช้ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาและตัวแทนผู้มีอำนาจในต่างประเทศ และตกลงว่าจะไม่นำเข้า ส่งออกหรือโอนสิทธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกกลับไปครั้งหนึ่ง ซึ่งสินค้าใดๆ ไปยังประเทศต้องห้ามหรือประเทศที่ห้ามมิให้มีการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการปฏิเสธ ต้องห้ามหรือถูกขึ้นบัญชีไว้ ตามที่ได้กล่าวถึงในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ

ในการนี้ ลูกค้าขอยืนยันและรับรองว่าตนไม่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการปฏิเสธ รายชื่อผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือรายชื่อบุคคลต้องห้าม อีกทั้ง ไม่ใช่บุคคลต้องห้ามตามกฎหมายของสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจอื่นๆ ในการซื้อสินค้าและบริการ

21. ข้อกำหนดเรื่องอายุสำหรับสินค้าบางรายการ

     ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับการซื้อสินค้าบางรายการ ลูกค้ายืนยันว่าตนมีอายุมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าวและขอยืนยันต่อไปว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์นั้นจะเป็นผู้รับสินค้าที่จัดส่งเช่นกัน

22. ข้อห้ามสำหรับการใช้งาน

     สินค้าไม่ได้รับการออกแบบ อนุญาต หรือรับประกันว่าเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรืออาวุธ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ เทคโนโลยีขีปนาวุธ การใช้งานด้านอวกาศหรืออากาศยานหรือการจราจรทางอากาศ อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือประคับประคองชีวิต อุปกรณ์การปลูกฝังด้วยการผ่าตัดหรืออุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาดอันนำไปสู่การบาดเจ็บ การเสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อมได้ การใช้หรือนำสินค้าดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบหรือเครื่องมือใดๆ เช่นว่านั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้ (เว้นเสียแต่บริษัทมีหนังสือตกลงว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่นำไปใช้กับสินค้าบางรายการ) และลูกค้าต้องแบกรับความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้งานดังกล่าวนั้นเอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่บริษัทและผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทสำหรับความรับผิดและค่าใช้จ่าย (รวมทั้งรายจ่าย) ใดๆ ทั้งปวง อันเป็นผลมาจากการนำไปใช้ร่วมกันดังกล่าวหรือแม้แต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการออกแบบหรือความบกพร่องในการผลิต

23. การบริการพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

     บริษัทเสนอการให้บริการพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เช่น การม้วนกรอวัสดุสำหรับสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ที่ได้รับการเลือกภายใต้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้   การตัดสายไฟตามปริมาณที่ต้องการ  การบรรจุสินค้าลงหีบห่อแบบพิเศษ หรือการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากปกติตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ    ซึ่งสินค้า หรือบริการที่มีคุณสมบัตินี้  จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำตามปริมาณ  หรือมูลค่าที่กำหนดในแต่ละครั้ง หรือตามที่ตกลงกันเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่สามารถใช้กับบริการนี้ได้และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นคำสั่งซื้อที่บริษัทได้ตอบรับไปแล้วตามเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

24. เหตุสุดวิสัย

     บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าในลักษณะใดหรือไม่อาจถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ 
เนื่องมาจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นเป็นผลมาจากเหตุใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของรัฐบาล สงคราม อัคคีภัย การระเบิด อุทกภัย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกและการกักกันเรือสินค้า ข้อพิพาททางแรงงานหรือการไม่สามารถได้มาซึ่งสินค้าหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งสินค้าหรือแรงงาน) (แต่ละสิ่งที่กล่าวไปล้วนเป็น “เหตุสุดวิสัย”) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น บริษัทอาจเลือกที่จะชะลอการปฏิบัติตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้

25. กฎหมาย

     ให้สัญญาทุกฉบับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ศาลในประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาใดๆ ข้อตกลงในเรื่องเขตอำนาจศาลในเงื่อนไขข้อ 25 นี้ ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นและบริษัทฯ มีสิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งคู่สัญญาตกลงยอมรับในเขตอำนาจศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว

26. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย และทั่วไป

     บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้ง 25 ข้อข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจผู้หนี่งผู้ใด วินิจฉัยว่าข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควร (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน) ให้ข้อกำหนดที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควรแยกต่างหากจากข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ และให้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขอื่นและข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนและยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

การที่บริษัทไม่สามารถบังคับหรือบังคับใช้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงบางส่วนไม่อาจตีความได้ว่าบริษัทสละสิทธิใดๆ ของตนที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องอาศัยหนังสือแสดงความยินยอมจากลูกค้าหรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะโอนผลประโยชน์ภายใต้ภาระผูกพันแห่งเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือสัญญาใดๆ ให้แก่บริษัทใดๆ ในกลุ่มธุรกิจของตนได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งเงื่อนไขในข้อนี้ “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท นิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว

เงื่อนไขเหล่านี้ให้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงที่เคยใช้บังคับกับสัญญาในการขายสินค้าและบริการที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้า

bottom of page