top of page

Solar Rooftop คืออะไร?

#SolarRooftop #โซลาร์รูฟท็อป #SolarPanels #แผงโซล่าร์เซลล์ #หลังคา


Solar Rooftop คืออะไร?

Solar Rooftop หรือ โซลาร์รูฟท็อป หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panels) ติดตั้งบนหลังคาของบ้าน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง


เปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานภายในบ้าน อาคาร หรือโรงงาน ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดมลพิษ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
องค์ประกอบหลักของระบบโซลาร์รูฟท็อป

 1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panels) เปรียบเสมือนใบไม้ที่รับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสง ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

 2. เครื่องแปลงไฟ (Inverter) เปรียบเสมือนหม้อแปลงที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทั่วไป ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

 3. อุปกรณ์ควบคุมระบบ เปรียบเสมือนสมองกลของระบบ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด เช่น ตรวจสอบปริมาณแสงอาทิตย์ ควบคุมการจ่ายไฟประเภทของระบบโซลาร์รูฟท็อป

 • ระบบ On-grid: เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก เช่น บ้าน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ระบบนี้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า สามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าได้

 • ระบบ Off-grid: เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ระบบนี้ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ต้องใช้แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืนหรือตอนที่ไม่มีแสงแดด

 • ระบบ Hybrid: เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการความมั่นคง ระบบนี้ผสมผสานระหว่างระบบ On-grid และ Off-grid สามารถใช้ไฟฟ้าจากทั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าข้อดีของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

 • ช่วยลดค่าไฟฟ้า: โดยเฉลี่ยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 20-30% ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 • ช่วยลดมลพิษ: ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศ

 • เพิ่มมูลค่าของอาคาร: อาคารที่มีระบบโซลาร์รูฟท็อปมีมูลค่าสูงกว่าอาคารทั่วไป

 • ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน: ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าตัวอย่างการใช้งาน

 • บ้านพักอาศัย: ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน ช่วยลดค่าไฟฟ้า เช่น บ้านที่มี 4 คน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 400 หน่วยต่อเดือน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 5 กิโลวัตต์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 20%

 • อาคารสำนักงาน: ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร ช่วยลดค่าไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสำนักงานที่มีพนักงาน 100 คน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10,000 หน่วยต่อเดือน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 100 กิโลวัตต์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 30%

 • โรงงานอุตสาหกรรม: ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน ช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการผลิต เช่น โรงงานที่มีเครื่องจักร 100 เครื่อง ใช้ไฟฟ้า 50,000 หน่วยต่อเดือน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 1 เมกะวัตต์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 50% 

การติดตั้ง Solar Rooftop

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. สำรวจพื้นที่: ตรวจสอบว่าหลังคาสามารถรองรับน้ำหนักของระบบโซลาร์รูฟท็อปได้หรือไม่ และพื้นที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ

 2. ออกแบบระบบ: เลือกขนาดของระบบโซลาร์รูฟท็อปให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 3. เลือกบริษัทติดตั้ง: เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ

 4. ขออนุญาต: ติดต่อการไฟฟ้าเพื่อขออนุญาตติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป

 5. ติดตั้งระบบ: ช่างผู้ชำนาญจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคา

 6. ตรวจสอบระบบ: ตรวจสอบว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง


ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้ง

 • งบประมาณ: ระบบโซลาร์รูฟท็อปมีราคาค่อนข้างสูง ควรคำนวณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาคืนทุน

 • พื้นที่: พื้นที่หลังคาต้องมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ และสามารถรองรับน้ำหนักของระบบ

 • การใช้งาน: พิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟ้าและรูปแบบการใช้ไฟฟ้า

 • บริษัทติดตั้ง: เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ

 • การรับประกัน: ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันของระบบ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ประเภทของอุปกรณ์ และบริษัทติดตั้ง โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 50,000 - 100,000 บาทต่อกิโลวัตต์


ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และนโยบายของภาครัฐ


การสนับสนุนจากภาครัฐ

ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น

 • เงินอุดหนุน: สนับสนุนเงินอุดหนุน 40% ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

 • ภาษี: ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 200% ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

 • การรับซื้อไฟ: การไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์รูฟท็อป

 สรุป

Solar Rooftop เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มีข้อดีคือ ช่วยลดค่าไฟฟ้า ลดมลพิษ เพิ่มมูลค่าของอาคาร และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นที่หลังคาเพียงพอและแสงแดดส่องถึง


หากท่านสนใจติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป แนะนำให้ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบราคา เลือกบริษัทติดตั้งที่มีประสบการณ์ และตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐแหล่งข้อมูล

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT): [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])

 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE): [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])

 • สมาคมพลังงานแสงอาทิตย์ไทย (TESA): https://www.tesa.or.th/

 

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page